Právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Dobřichovského, Ph.D. je specializovanou právní praxí, zaměřenou na práva duševního vlastnictví a související právní oblasti. Zabýváme se autorským právem, právy s ním souvisejícími (práva výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových výrobců, rozhlasových a televizních organizací) a právy k databázím, dále právy průmyslovými včetně ochranných známek, označení původu, zeměpisných označení, průmyslových vzorů (designu), patentů a užitných vzorů, jakož i ostatními předměty duševního vlastnictví v širokém slova smyslu, jako je obchodní tajemství, obchodní firma, internetové domény, know-how, čítaje v to ochranu výrobní a jiné dokumentace, dat, informací, postupů a technologie.

Naše agenda zahrnuje taktéž mediální právo, reklamu, ochranu osobnosti a dobré pověsti, ochranu osobních údajů, e-commerce a širokou oblast softwarového práva a IT. Samozřejmostí je též soutěžní právo, především pak ochrana proti nekalé soutěži, nedílně spjatá s ochranou duševního vlastnictví.

Právům duševního vlastnictví a jejich ochraně se věnujeme komplexně ve všech jeho aspektech

Ať již v rámci zpracování smluv (smlouvy o vytváření duševního vlastnictví, licenční smlouvy, převody práv a transfery technologií), zpracování právních vyjádření, posouzení či konzultací, tak při jejich správě i ochraně a vynucování před soudy či jinými orgány (zápisná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, evropskými a mezinárodními úřady) a to včetně obrany proti neoprávněnému vymáhání práv. Spolupracujeme s českými a zahraničními patentovými zástupci, znalci, znaleckými ústavy a jinými specialisty.

Naši klienti

Našimi klienty jsou jak soukromé a veřejnoprávní korporace, především menší a střední podniky, tak fyzické osoby z celé šíře odvětví hospodářství a lidské činnosti, včetně např. výrobních, průmyslových a vývojových podniků, samostatných autorů, designérů, kreativců, programátorů a jiných nositelů práv či subjektů, kteří přicházejí do styku s duševním vlastnictvím.

Ceník služeb

Cena právních služeb se dle dohody s klientem odvíjí individuálně dle typu věci, její náročnosti a rozsahu. Samozřejmostí je detailní přehled jednotlivých úkonů v rámci vyúčtování.

Naše praktické zkušenosti z více než dvacetileté advokátní praxe v oboru, jakož i z akademické, přednáškové a publikační činnosti, nám při poskytování právních služeb umožňují klientům nabídnout profesionální, seriózní a praktický přístup podpořený současně odbornými znalostmi na nejvyšší úrovni.

 • Autorské právo
 • Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
 • Licenční smlouvy, franchising
 • Mediální právo, reklama, ochrana osobních údajů
 • Nekalá soutěž
 • Ochrana osobnosti
 • E-commerce
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Evropské právo
 • Mezinárodní právo

Kam dál

Tým

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Více informací